V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva v zmysle platnej legislatívy Slovenskej Republiky poskytujem podľa potrieb a požiadaviek klienta

 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov
 • účtovanie v pomocných knihách zložiek majetku a záväzkov a to
  • v pokladničnej knihe
  • v knihe účtu v banke
  • v  knihe cenín
  • v knihe dlhodobého majetku
 • v pomocných knihách záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
 • zostavenie evidencie DPH(pri platiteľoch DPH)
 • vypracovanie daňového priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňových priznaní vrátane príloh k daňovým priznaniam
 • vypracovanie výkazov voči štátnym inštitúciám(Štatistický úrad, NBS,…)