Jednoduché účtovníctvo

 

Paušálna cena

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
    0 – 50  40,- Eur  50,- Eur
  50 – 100  80,- Eur 100,- Eur
101 – 200 150,- Eur 180,- Eur
201 – 300 200,- Eur 270,- Eur
301 – 400 260,- Eur 350,- Eur
400 – … dohodou dohodou

 

Cena za položku

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
   0 – 100 0,90   Eur 1,10 Eur
101 – 200 0,85 Eur 1,05 Eur
201 – 300 0,80 Eur 1,00 Eur
301 – 400 0,75 Eur 0,95 Eur
400 – … 0,70 Eur 0,90 Eur

 

Ceny obsahujú účtovanie v peňažnom denníku, účtovanie v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov, účtovanie v pomocných knihách zložiek majetku a záväzkov a to v pokladničnej knihe, v knihe účtu v banke, v  knihe cenín, v knihe dlhodobého majetku, zostavenie evidencie DPH(pri platiteľoch DPH)

 

 

               Podvojné účtovníctvo

 

Paušálna cena

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
    0 – 50  50,- Eur  60,- Eur
 50 – 100  90,- Eur 100,- Eur
101 – 200 170,- Eur 200,- Eur
201 – 300 240,- Eur 290,- Eur
301 – 400 290,- Eur 370,- Eur
400 – … dohodou dohodou

 

 

Cena za položku

Počet položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
   0 – 100 1,-   Eur 1,20 Eur
101 – 200 0,95 Eur 1,15 Eur
201 – 300 0,90 Eur 1,10 Eur
301 – 400 0,85 Eur 1,05 Eur
400 – … 0,80 Eur 1,-   Eur

 

Ceny obsahujú účtovanie v denníku a v hlavnej knihe, účtovanie v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov, účtovanie v pomocných knihách zložiek majetku a záväzkov a to v pokladničnej knihe, v knihe účtu v banke, v  knihe cenín, v knihe dlhodobého majetku, zostavenie evidencie DPH(pri platiteľoch DPH)

 

 

         Mzdové účtovníctvo a personalistika

 

Počet zamestnancov Cena za zamestnanca    
 1 – 10    10,- Eur
11 – 20      9,- Eur
21 – 50      8,- Eur
50 – …      7,- Eur

 

Ceny obsahujú výpočet miezd zamestnancov, vypracovanie mzdových listov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, výpočet zákonných odvodov do poisťovní a na daňový úrad, vypracovanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad, elektronická komunikácia s poisťovňami a daňovým úradom, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní, vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia, vypracovanie zápočtových listov, vypracovanie potvrdení pre zamestnancov podľa ich potrieb

 

 

                 Ceny za ostatné služby

 

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO( typ A)  30,- Eur
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO( typ B)  50,- Eur
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO 150,- Eur
Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty  10,- Eur
Vypracovanie súhrnného výkazu pre daň z pridanej hodnoty  10,- Eur
Vypracovanie kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty  15,- Eur
Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel  16,- Eur
Vypracovanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň  10,- Eur
Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti  15,- Eur

 

 

 

Ceny sú uvedené bez DPH.

Ceny sú orientačné, tvoria základ pre stanovenie individuálnej ceny pre klienta a to podľa náročnosti účtovníctva.